top of page
SOK-banner Fiskgjuse enkelbeckasin havsörn.jpg

Stadgar

Dessa stadgar är en avskrift från originalet som tillhandahålls av styrelsen, avskriften gjordes 2022-10-22 

 

§1. NAMN 

Föreningens namn är Strängnäs Ornitologiska Klubb 

 

§2. ÄNDAMÅL 

Föreningen har till ändamål 

 • att verka för att skydda fåglar och deras biotoper i Strängnäs kommun 

 • att vara träffpunkt för fågelintresserade 

 • att sträva efter att vara en erkänd remissinstans i miljöfrågor. 

 

§3. ORGAN 

Föreningens organ är 

 • Föreningsstämman 

 • Styrelsen 

 • Revisorer 

 • Valberedning 

 

§4. MEDLEMMAR 

Till medlem kan antagas person, som ej synbarligen har motarbetat föreningens 

syften. 

 

§5. ANSÖKAN 

Medlemsskap erhålles automatiskt vid betalning av årsavgiften, om detta icke  

strider mot §4. 

 

§6. UTTRÄDE 

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur  

föreningen. Medlem som efter påminnelse icke erlagt medlemsavgift anses ha  

utträtt ur föreningen. 

 

§7. UTESLUTNING 

Medlem som aktivt motarbetar föreningens syften kan av föreningsmöte uteslutas.  

 

§8. STYRELSE 

Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare och 2 eller 4  

ledamöter med 2 suppleanter. 

Ordförande väljs för en tid av ett år vid föreningsstämma. Övriga 

styrelseledamöter väljs för två år, varav hälften jämna årtal och den andra hälften 

udda årtal, även detta vid föreningsstämma. 

 

§9. SÄTE 

Styrelsen har säte i Strängnäs kommun. 

 

§10. VERKSAMHETSÅR 

Föreningens verksamhetsår är samma som kalenderår. 

 

§11. FÖRENINGSMÖTE 

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter 

utövas på föreningsmöte som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte. Vid 

föreningsmöte har varje medlem en röst. 

 

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning skall äga rum, om 

någon så begär. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med 

enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden 

biträder, dock sker vid val avgörandet genom lottning.  

 

Årsmöte avhålles under första kvartalet på plats, som bestämmes av styrelsen. 

 

Extra föreningsmöte kan avhållas när styrelsen så avser erforderligt eller då 

minst 10% av medlemmarna så hos styrelsens ordförande skriftligen begär. 

 

Skriftlig kallelse, med föredragningslista, skall utsändas till medlemmarna  

tidigast december och senast 2 veckor före årsmötet och tidigast 4 och senast 2 

veckor före föreningsmöte. 

 

§12. ÄRENDEN PÅ ÅRSMÖTE 

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma: 

 

1. Val av ordförande för årsmötet 

2. Val av sekreterare för mötet 

3. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare. 

4. Fråga om mötets behöriga utlysande 

5. Behandling av styrelsens Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

6. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkningar samt disposition av tillgängliga vinstmedel. 

7. Revisorernas berättelser för samma tid 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning 

9. Behandling av verksamhetsplan och budget för det kommande året 

10. Beslut om årsavgift till föreningen för kommande verksamhetsår 

11. Val av ordförande 

12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 

13. Val av revisorer och revisorsuppleanter 

14. Val av ledamöter i valberedningen 

15. Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller som enskild  

ledamot hos styrelsen skriftligt begärt senast 15 januari. 

Ärende som ej upptagits på föredragningslistan må ej, utan särskilda skäl, göras 

till föremål för beslut.  

Ledamot eller suppleant i styrelsen må icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller 

val av revisorer och revisorsuppleanter.  

 

§13. EXTRA FÖRENINGSMÖTE 

Vid extra föreningsmöte må endast till beslut upptagas ärende som varit angivet 

I kallelsen till mötet. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, i den 

mån inte mötet annorlunda bestämmer. Över extra föreningsmöte föres 

protokoll, som justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän. 

 

§14. STYRELSENS UPPGIFTER 

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess  

angelägenheter samt beslut på föreningens vägnar i alla ärenden vars 

handläggning icke regleras av dessa stadgar. 

 

Det åligger styrelsen 

 • att verka för föreningens ändamål 

 • att verkställa av föreningsmöte fattade beslut.  

 • att omhänderta föreningens ekonomi och bokföring.  

 • att upprätta förvaltningsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte. 

 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar. 

 

§15. STYRELSESAMMANTRÄDEN 

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet 

styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena  skall föras beslutsprotokoll, i  

väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en därtill vald närvarande ledamot. 

 

Tidpunkt för närmast kommande styrelsesammanträde bestäms normalt under ett 

styrelsesammanträde. Någon kallelse behöver ej skickas till de vid  

styrelsesammanträdet närvarande. Under sammanträdet frånvarande 

styrelsemedlemmar/suppleanter kallas personligen av ordföranden eller av denne 

utsedd person, telefonledes eller på annat sätt, minst en vecka före 

sammanträdet. Ordinarie ledamot som ej kan deltaga skall dels omedelbart 

anmäla förfall och dels kalla suppleant. Suppleant som tjänstgör för ordinarie 

ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Annan suppleant må närvara 

och har yttranderätt men ej rösträtt.  

 

§16. STYRELSEARVODE 

Styrelsearvode utgår ej. 

 

§17. BESLUTSFÖRHET 

Styrelsen är beslutsför då ordinarie eller vice ordförande samt minst halva 

antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika 

röstetal har ordförande utslagsröst. 

 

§18. REVISION 

Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall årligen granskas av två 

Utsedda revisorer. För revisorerna utses minst en suppleant. 

 

Förvaltningsberättelse och årsredovisning skall överlämnas till revisorerna för 

granskning senaste tre veckor före Föreningsstämman. 

 

Revisorerna skall senast på årsstämman avge berättelse över sin granskning.  

 

§19. VALBEREDNING 

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter och har till uppgift att föreslå 

om- eller nyval av ordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer  

och revisorsuppleant.  

 

§20. STADGEÄNDRING 

Ändring av dessa stadgar kan göras av två på varandra följande föreningsmöten,  

varav ett ordinarie och kräver att minst två tredjedelar av dem som röstar  

biträder förslag om ändring. 

 

§21. UPPLÖSNING 

För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande 

föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, och att förslaget vid dessa stämmor 

biträds av minst två tredjedelar av avgivna röster. Vid det senare tillfället skall 

även beslut fattas om disposition av föreningens egendom, vilken inte får 

fördelas bland medlemmarna. 

 

§22. IKRAFTTRÄDANDE 

Dessa stadgar träder i kraft fr.o.m 2005-02-22. 

 

Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämma 2004-02-26 

Stadgarna antagna vid ordinarie föreningsstämma 2005-02-22 

bottom of page